Call Us:+1-888-888-888

พัฒนาปรับปรุงการตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพคนต่างด้าว

Home  /  health news  /  พัฒนาปรับปรุงการตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพคนต่างด้าว

12.Oct, 2017 Comments Off on พัฒนาปรับปรุงการตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพคนต่างด้าว health news

พัฒนาปรับปรุงการตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพคนต่างด้าว

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย เมื่อวันก่อน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อนำเสนอโครงร่างงานวิจัย

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ดร.นพ. ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาต จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ นพ. อภิชาติ รอดสม จากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และพญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงร่างและแนวทางการทำวิจัย โครงการนี้เป็นการวิจัยเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย โดย HITAP เห็นความสำคัญของการดูแลและการให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย เนื่องจากคนต่างด้าวมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงมากกว่าคนในภาคส่วนอื่น สาเหตุมาจากการทำงานประเภท “3D jobs” คือ งานประเภทที่มีความยาก (Difficult) งานที่มีความอันตรายและความเสี่ยงสูง (Dangerous) และงานที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมสกปรก (Dirty) อาทิ กรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง เกษตร ปศุสัตว์ งานใต้น้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางด้านสุขภาพหรือทางด้านสังคม ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาตนเอง นอกจากนี้การปรับปรุงรายการการตรวจสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are closed.