Call Us:+1-888-888-888

กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’

Home  /  health news  /  กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’

4.Oct, 2017 Comments Off on กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’ health news

กินซูชิต้องระวัง! หลัง กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’

กินซูชิต้องระวัง!กทม.สุ่มตรวจ ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’ พบมีเชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร 11 ร้าน กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัยด้านอาหาร ในซูชิหน้าอาหารดิบ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซูชิหน้าอาหารดิบ ปลาดิบ หอยดิบ ปลาหมึกดิบ ไข่กุ้ง ปลาซาบะดอง ปูอัดและหน้าสาหร่าย

จากร้านอาหารญี่ปุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ 293 ตัวอย่างเพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 2.ซาลโมเนลลา (salmonella spp.) 3.วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholera) หรือโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง และ 4. วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) ปีละ 2 ครั้ง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างครั้งแรก ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการสุ่มตรวจร้านขนาดใหญ่ในอาคารจำนวน 51 แห่ง พบเชื้อ 2 แห่ง ร้านขนาดเล็กในอาคารจำนวน 135 แห่ง พบเชื้อ 4 แห่ง ซุ้มหรือแผงลอยในอาคาร 70 แห่ง พบเชื้อ 5 แห่ง และซุ้มแผงลอยในตลาดและบาทวิถี 37 แห่ง ไม่พบเชื้อ สรุปผลร้านอาหารญี่ปุ่นติดเชื้อทั้งสิ้น 11 แห่ง
ผลการสำรวจพบว่า ร้านอาหารบางส่วนขาดการบริหารจัดการระบบการสุขาภิบาลที่ดี เช่น ซูชิที่จำหน่ายจัดวางในตู้โชว์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส ซึ่งตามหลักแล้วต้องอยู่ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และมีการปั้นเตรียมรอไว้ขายนานเกิน 2 ชั่วโมง รวมทั้งผู้สัมผัสอาหารไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนด และไม่ตรวจสุขภาพประจำปีครบ 9 โรค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ การประกอบ ปรุง และจำหน่ายซูชิเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการปนเปื้อน และเร่งให้เชื้อเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม กองสุขาภิบาลอาหาร จะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นแนวทางจัดการสุขาภิบาลอาหารและป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายซูชิ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are closed.